ระบบ กิจกรรมนักศึกษา

สิ่งที่ควรทราบ

เปิดอ่านเพื่อศึกษาข้อมูล กรอกรหัสนักศึกษาและรหัสผ่าน

thumb_up สิ่งที่นักศึกษาควรทราบ

หนังสือบ้านของเรา เล่มที่ 22 ประจำปี 2563
วีดีโอ 8 เรื่องเกี่ยวกับกองพัฒนานักศึกษาที่นักศึกษาควรรู้
สรุป การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (อย่างย่อ)
คู่มือ การเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม ตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม ฯลฯ
การยื่นคำร้องขอกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
การเป็นนักกีฬาและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
ทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่อง และ ไม่ต่อเนื่อง
การแต่งกายนักศึกษา คะแนนความประพฤติ และ การขับขี่
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2562
ประกาศฯ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและออกใบรับรองกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
การเข้าห้องเรียนออนไลน์ / การเทียบโอนผลการเรียน / เกณฑ์พ้นสภาพของนักศึกษา / ขั้นตอนถอนรายวิชา (Drop) / การขอสอบซ้อน
คู่มือการลงทะเบียนเรียน (แบบวีดีโอ)
คู่มือการลงทะเบียนเรียน
การใช้ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย / อีเมลมหาวิทยาลัย / บริการคอมพิวเตอร์ / ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การให้บริการหอสมุดกลาง
ลงทะเบียนขอใช้อีเมล์มหาวิทยาลัย
ลงทะเบียนอุปกรณ์ไร้สายออนไลน์ WIFI RBRU

speaker_notes คำแนะนำก่อนเช็คชื่อ

1. ตอบแบบสอบถามโครงการส่งเสริมสุขภาพฯ ก่อน (คลิกเพื่อ ทำแบบสอบถาม)
2. ศึกษาข้อมูลที่นักศึกษาควรทราบ ให้มีความเข้าใจก่อน
3. ต้องทำแบบทดสอบจำนวน 10 ข้อ ต้องตอบถูกตั้งแต่ 7 ข้อ จึงสามารถเช็คชื่อได้
4. จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้รับ
- ถูกต้อง 9-10 ข้อ ได้รับ 6 ชม.
- ถูกต้อง 7-8 ข้อ ได้รับ 5 ชม.
- ต่ำกว่า 7 ข้อ ต้องทำแบบทดสอบใหม่ สูงสุดได้ไม่เกิน 3 ครั้ง และหากผ่านได้รับ 4 ชม. เท่านั้น
5. เมื่อยืนยันเช็คชื่อแล้ว ไม่สามารถกลับไปแก้ไขหรือเช็คชื่อใหม่ได้
6. กำหนดระหว่างวันที่ 4-10 มิถุนายน 2564 เท่านั้น (เริ่มเวลา 20.00 น. ของวันที่ 4 มิ.ย.)
account_circle
vpn_key
เช่น 2 ก.พ. 2543 รหัสคือ 02022543