ระบบ กิจกรรมนักศึกษา

สิ่งที่ควรทราบ

เปิดอ่านเพื่อศึกษาข้อมูล กรอกรหัสนักศึกษาและรหัสผ่าน

thumb_up สิ่งที่นักศึกษาควรทราบ

หนังสือบ้านของเรา เล่มที่ 22 ประจำปี 2563
วีดีโอ 8 เรื่องเกี่ยวกับกองพัฒนานักศึกษาที่นักศึกษาควรรู้
สรุป การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (อย่างย่อ)
สรุป การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (ภาพนำเสนอ)
วิธีการเช็คชื่อแบบบัตรกิจกรรม และ แบบ Area Check
คู่มือ การเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม ตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม ฯลฯ
การยื่นคำร้องขอกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
การเป็นนักกีฬาและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
ทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่อง และ ไม่ต่อเนื่อง
การแต่งกายนักศึกษา คะแนนความประพฤติ และ การขับขี่
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2562
ประกาศฯ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและออกใบรับรองกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
องค์การนักศึกษา และแนะนำอาคาร ห้องเรียน
การประเมินทักษะพื้นฐาน ที่จําเป็นด้านภาษาอังกฤษ
การอัพโหลดรูปนักศึกษา / ระบบคำร้องออนไลน์ / เกณฑ์การพ้นสภาพนักศึกษา
คู่มือการลงทะเบียนเรียน
แผนที่อาคารเรียนในมหาวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ และ การใช้บริการห้องสมุด
การให้บริการหอสมุดกลาง
ลงทะเบียนขอใช้อีเมล์มหาวิทยาลัย
ลงทะเบียนอุปกรณ์ไร้สายออนไลน์ WIFI RBRU

speaker_notes คำแนะนำก่อนเช็คชื่อ

1. ตอบแบบสอบถามโครงการส่งเสริมสุขภาพฯ ก่อน (คลิกเพื่อ ทำแบบสอบถาม)
1. ศึกษาข้อมูลที่นักศึกษาควรทราบ ให้มีความเข้าใจก่อน
2. ต้องทำแบบทดสอบจำนวน 10 ข้อ ต้องตอบถูกตั้งแต่ 7 ข้อ จึงสามารถเช็คชื่อได้
3. จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้รับ
- ถูกต้อง 9-10 ข้อ ได้รับ 6 ชม.
- ถูกต้อง 7-8 ข้อ ได้รับ 5 ชม.
- ต่ำกว่า 7 ข้อ ต้องทำแบบทดสอบใหม่ สูงสุดได้ไม่เกิน 3 ครั้ง และหากผ่านได้รับ 4 ชม. เท่านั้น
4. เมื่อยืนยันเช็คชื่อแล้ว ไม่สามารถกลับไปแก้ไขหรือเช็คชื่อใหม่ได้
6. กำหนดระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2565 เท่านั้น (เริ่มหลังจบปฐมนิเทศแล้ว 60 นาที)
account_circle
vpn_key
เช่น 2 ก.พ. 2543 รหัสคือ 02022543