Activity Area Check

อนศ.เตรียมงาน 19 ก.ค. 67

โครงการ : ผู้ปฏิบัติงาน พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและตราศักดิเดชน์ ประจำปีการศึกษา 2567
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เกณฑ์ผ่าน : รอพิจารณา 24 ชม.
เปิด-ปิด : วันที่ 19 ก.ค. 2567
(เริ่มและปิดประมาณ :16:00-19:00)

อนศ.เตรียมงาน 18 ก.ค. 67

โครงการ : ผู้ปฏิบัติงาน พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและตราศักดิเดชน์ ประจำปีการศึกษา 2567
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เกณฑ์ผ่าน : รอพิจารณา 24 ชม.
เปิด-ปิด : วันที่ 18 ก.ค. 2567
(เริ่มและปิดประมาณ :15:00-19:00)

กิจกรรม : การเช็คชื่อกิจกรรม

โครงการ : หลอมดินปั้นดาวประดับฟ้าครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567
สถานที่ : ลานกิจกรรมอาคาร 39 อาคารเรียนรวมคณะครุศาสตร์
เกณฑ์ผ่าน : รอพิจารณา 5 ชม.
เปิด-ปิด : วันที่ 17 ก.ค. 2567
(เริ่มและปิดประมาณ :16:00-20:00)

ปี 2-4 เข้าร่วม ประเพณีวิ่งโป่งลาน

โครงการ : ปี 2-4 เข้าร่วม ประเพณีวิ่งโป่งลาน
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เกณฑ์ผ่าน : รอพิจารณา 4 ชม.
เปิด-ปิด : วันที่ 11 ก.ค. 2567
(เริ่มและปิดประมาณ :14:30-16:30)

เข้าร่วมกิจกรรม

โครงการ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจการนักศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สถานที่ : ลานกิจกรรมอาคาร 39 อาคารเรียนรวมคณะครุศาสตร์
เกณฑ์ผ่าน : รอพิจารณา 3 ชม.
เปิด-ปิด : วันที่ 1 พ.ค. 2567
(เริ่มและปิดประมาณ :8:00-16:30)

ผู้ชม+เชียร์ เช้า > 16 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการ : สวนบ้านแก้วเกมส์ ครั้งที่ 49 - ผู้ชมทั่วไป
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เกณฑ์ผ่าน : รอพิจารณา 14 ชม.
เปิด-ปิด : วันที่ 16 ก.พ. 2567
(เริ่มและปิดประมาณ :9:20-10:10)

ผู้ชม+เชียร์ บ่าย > 16 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการ : สวนบ้านแก้วเกมส์ ครั้งที่ 49 - ผู้ชมทั่วไป
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เกณฑ์ผ่าน : รอพิจารณา 14 ชม.
เปิด-ปิด : วันที่ 16 ก.พ. 2567
(เริ่มและปิดประมาณ :15:00-16:30)

เฉพาะ Staff > 16 กุมภาพันธ์ 2567 <เย็น>

โครงการ : สวนบ้านแก้วเกมส์ ครั้งที่ 49 - องค์การนักศึกษา
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เกณฑ์ผ่าน : รอพิจารณา 30 ชม.
เปิด-ปิด : วันที่ 16 ก.พ. 2567
(เริ่มและปิดประมาณ :21:50-22:50)