Activity Area Check

ผู้ชม+เชียร์ เช้า > 16 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการ : สวนบ้านแก้วเกมส์ ครั้งที่ 49 - ผู้ชมทั่วไป
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เกณฑ์ผ่าน : รอพิจารณา 14 ชม.
เปิด-ปิด : วันที่ 16 ก.พ. 2567
(เริ่มและปิดประมาณ :9:20-10:10)

ผู้ชม+เชียร์ บ่าย > 16 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการ : สวนบ้านแก้วเกมส์ ครั้งที่ 49 - ผู้ชมทั่วไป
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เกณฑ์ผ่าน : รอพิจารณา 14 ชม.
เปิด-ปิด : วันที่ 16 ก.พ. 2567
(เริ่มและปิดประมาณ :15:00-16:30)

เฉพาะ Staff > 16 กุมภาพันธ์ 2567 <เย็น>

โครงการ : สวนบ้านแก้วเกมส์ ครั้งที่ 49 - องค์การนักศึกษา
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เกณฑ์ผ่าน : รอพิจารณา 30 ชม.
เปิด-ปิด : วันที่ 16 ก.พ. 2567
(เริ่มและปิดประมาณ :21:50-22:50)

ผู้ชม+เชียร์ เช้า > 15 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการ : สวนบ้านแก้วเกมส์ ครั้งที่ 49 - ผู้ชมทั่วไป
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เกณฑ์ผ่าน : รอพิจารณา 14 ชม.
เปิด-ปิด : วันที่ 15 ก.พ. 2567
(เริ่มและปิดประมาณ :9:20-10:10)

ผู้ชม+เชียร์ บ่าย > 15 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการ : สวนบ้านแก้วเกมส์ ครั้งที่ 49 - ผู้ชมทั่วไป
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เกณฑ์ผ่าน : รอพิจารณา 14 ชม.
เปิด-ปิด : วันที่ 15 ก.พ. 2567
(เริ่มและปิดประมาณ :13:00-14:00)

เฉพาะ Staff > 15 กุมภาพันธ์ 2567 <เย็น>

โครงการ : สวนบ้านแก้วเกมส์ ครั้งที่ 49 - องค์การนักศึกษา
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เกณฑ์ผ่าน : รอพิจารณา 30 ชม.
เปิด-ปิด : วันที่ 15 ก.พ. 2567
(เริ่มและปิดประมาณ :18:00-18:30)

ผู้ชม+เชียร์ เช้า > 14 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการ : สวนบ้านแก้วเกมส์ ครั้งที่ 49 - ผู้ชมทั่วไป
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เกณฑ์ผ่าน : รอพิจารณา 14 ชม.
เปิด-ปิด : วันที่ 14 ก.พ. 2567
(เริ่มและปิดประมาณ :9:30-10:30)

ผู้ชม+เชียร์ บ่าย > 14 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการ : สวนบ้านแก้วเกมส์ ครั้งที่ 49 - ผู้ชมทั่วไป
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เกณฑ์ผ่าน : รอพิจารณา 14 ชม.
เปิด-ปิด : วันที่ 14 ก.พ. 2567
(เริ่มและปิดประมาณ :13:30-14:30)