Activity Area Check

เช้า > 10 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการ : สวนบ้านแก้วเกมส์ ครั้งที่ 48
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เกณฑ์ผ่าน : ต้องมา ≥ 6 ครั้ง 14 ชม.
เปิด-ปิด : วันที่ 10 ก.พ. 2566
(เริ่มและปิดประมาณ :10:50-11:30)

เช้า > 9 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการ : สวนบ้านแก้วเกมส์ ครั้งที่ 48
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เกณฑ์ผ่าน : ต้องมา ≥ 6 ครั้ง 14 ชม.
เปิด-ปิด : วันที่ 9 ก.พ. 2566
(เริ่มและปิดประมาณ :10:50-11:30)

บ่าย > 9 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการ : สวนบ้านแก้วเกมส์ ครั้งที่ 48
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เกณฑ์ผ่าน : ต้องมา ≥ 6 ครั้ง 14 ชม.
เปิด-ปิด : วันที่ 9 ก.พ. 2566
(เริ่มและปิดประมาณ :15:00-15:40)

เช้า > 8 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการ : สวนบ้านแก้วเกมส์ ครั้งที่ 48
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เกณฑ์ผ่าน : ต้องมา ≥ 6 ครั้ง 14 ชม.
เปิด-ปิด : วันที่ 8 ก.พ. 2566
(เริ่มและปิดประมาณ :10:50-11:40)

บ่าย > 8 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการ : สวนบ้านแก้วเกมส์ ครั้งที่ 48
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เกณฑ์ผ่าน : ต้องมา ≥ 6 ครั้ง 14 ชม.
เปิด-ปิด : วันที่ 8 ก.พ. 2566
(เริ่มและปิดประมาณ :15:20-16:00)

บำเพ็ญประโยชน์

โครงการ : สืบสานวัฒนธรรมหอพักหญิง ประจำปีการศึกษา 2565
สถานที่ : หอพักหญิง
เกณฑ์ผ่าน : รอพิจารณา 3 ชม.
เปิด-ปิด : วันที่ 28 ม.ค. 2566
(เริ่มและปิดประมาณ :11:15-12:30)

เช็กชื่อรอบที่ 1 : ก่อนเดินทาง

โครงการ : ปิดป่า-เปิดงาน ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ)
สถานที่ : โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล (สันเขื่อนพลวง)
เกณฑ์ผ่าน : รอพิจารณา 5 ชม.
เปิด-ปิด : วันที่ 20 ม.ค. 2566
(เริ่มและปิดประมาณ :5:40-6:15)

เช็กชื่อรอบที่ 1 : ร่วมชมการแสดง

โครงการ : งานมหกรรมการแสดง ศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภาค
สถานที่ : วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี
เกณฑ์ผ่าน : รอพิจารณา 3 ชม.
เปิด-ปิด : วันที่ 15 ม.ค. 2566
(เริ่มและปิดประมาณ :18:15-18:45)