กิจกรรมที่เปิดเช็คออนไลน์
ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม เกณฑ์ผ่าน ประมาณ กำหนดเปิด-ปิด แบบสอบถาม
ปิดระบบ
1. ปัจฉิมนิเทศ คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 รอพิจารณา 4 ชม. - -
ปิดระบบ
- สต๊าฟ ปัจฉิมนิเทศ 66 - - 19-30 ก.ย. 2566 -
ปิดระบบ
- ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ปี2566 - - 19-30 ก.ย. 2566 -
ปิดระบบ
2. โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย สถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ฝั่งตะวันออก รอพิจารณา 6 ชม. - -
ปิดระบบ
- จบกิจกรรม - - 20-29 ก.ย. 2566 -
ปิดระบบ
- รอบเช้า - - 20-29 ก.ย. 2566 -
ปิดระบบ
3. จิตอาสาพัฒนา Comm.Arts ประจำปีการศึกษา 2566 รอพิจารณา 4 ชม. - -
ปิดระบบ
- แนะแนว 7ก.ย.66 - - 2-30 ก.ย. 2566 -
ปิดระบบ
- แนะแนว 4ก.ย.66 - - 2-30 ก.ย. 2566 -
ปิดระบบ
- แนะแนว@เบญจมานุสรณ์1ก.ย.66 - - 2-30 ก.ย. 2566 -
3 โครงการ
แสกน