สรุปเหรียญรางวัล

การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย "สวนบ้านแก้วเกมส์" ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2566 จัดการแข่งขันจำนวน 12 ชนิดกีฬา รวม 58 รายการแข่งขัน (เหรียญทอง 58 เหรียญ, เหรียญเงิน 58 เหรียญ และทองแดง 80 เหรียญ) โดยคณะที่มีเหรียญทองมากที่สุดถือเป็นผู้ได้รับถ้วยกีฬารวม ทั้งนี้หากเหรียญทองมีจำนวนเท่ากัน ให้พิจาณาเหรียญเงิน เหรียญทองแดงตามลำดับไป

Print

อันดับ สี คณะวิชา รวม
1 ครุศาสตร์ 29 7 9 45
2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 11 8 28
3 วิทยาการจัดการ 7 8 10 25
4 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 9 11 24
5 วิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ 3 1 4 8
6 เทคโนโลยีการเกษตร 2 6 4 12
7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 6 9 16
8 พยาบาลศาสตร์ 1 2 4 7
9 นิเทศศาสตร์ 0 5 11 16
10 นิติศาสตร์ 0 1 7 8
# รวมทั้งหมด 56 56 77 189

ตารางและผลการแข่งขันกีฬา

ทุกการแข่งขันต้องมีการวางแผน กำลังใจจากกองเชียร์ก็สำคัญ เราจึงพร้อมที่จะอัพเดตผลการแข่งขันและตารางแข่งขันให้เร็วที่สุด

คู่ที่ วันที่ เวลา สาย รอบแข่งขัน ระหว่าง ผล สถานะ สนามแข่งขัน
1 05/02/66 13:00 A รอบแรก ครุศาสตร์ (A1) ชนะ (A2) เทคโนโลยีการเกษตร 3:1 จบการแข่งขัน  สนามศักดิเดชน์
2 05/02/66 14:30 B รอบแรก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (B1) ชนะ (B2) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4:0 จบการแข่งขัน  สนามศักดิเดชน์
3 06/02/66 8:30 C รอบแรก วิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ (C1) แพ้ (C2) วิทยาการจัดการ 0:4 จบการแข่งขัน  สนามศักดิเดชน์
4 06/02/66 10:00 A รอบแรก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (A3) แพ้ (A2) เทคโนโลยีการเกษตร 0:4 จบการแข่งขัน  สนามศักดิเดชน์
5 07/02/66 13:00 B รอบแรก นิเทศศาสตร์ (B3) ชนะ (B2) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5:3 จบการแข่งขัน  สนามศักดิเดชน์
6 07/02/66 14:30 C รอบแรก นิติศาสตร์ (C3) ชนะ (C1) วิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ 4:1 จบการแข่งขัน  สนามศักดิเดชน์
7 08/02/66 9:00 C รอบแรก นิติศาสตร์ (C3) แพ้ (C2) วิทยาการจัดการ 1:2 จบการแข่งขัน  สนามศักดิเดชน์
8 08/02/66 13:00 A รอบแรก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (A3) แพ้ (A1) ครุศาสตร์ 0:3 จบการแข่งขัน  สนามศักดิเดชน์
9 08/02/66 14:30 B รอบแรก นิเทศศาสตร์ (B3) แพ้ (B1) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1:2 จบการแข่งขัน  สนามศักดิเดชน์
10 09/02/66 13:00 - รอบรองฯ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (B1) แพ้ (C2) วิทยาการจัดการ 1:2 จบการแข่งขัน  สนามศักดิเดชน์
11 09/02/66 14:30 - รอบรองฯ นิเทศศาสตร์ (B3) แพ้ (A1) ครุศาสตร์ 0:6 จบการแข่งขัน  สนามศักดิเดชน์
12 10/02/66 13:00 - ชิงฯที่ 3 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (B1) ชนะ (B3) นิเทศศาสตร์ 4:1 จบการแข่งขัน  สนามศักดิเดชน์
13 10/02/66 14:30 - ชิงชนะเลิศ วิทยาการจัดการ (C2) แพ้ (A1) ครุศาสตร์ 0:2 จบการแข่งขัน  สนามศักดิเดชน์

เช็คด้วยบัตรกิจกรรม

เมื่อเข้าร่วมกิจกรรม จะแจกบัตรกิจกรรมให้ ซึ่งจะต้องเช็คชื่อตามขั้นตอน รวมทั้งภายในระยะเวลาตามบัตรเท่านั้น

เช็คกิจกรรม »

เช็คด้วย Area Check

ในบางกิจกรรมจะเปิดให้เช็คชื่อด้วยตนเองผ่าน Smartphone Tablet เมื่ออยู่ในรัศมีการจัดงานที่กำหนด จะมีกิจกรรมให้เลือกเช็ค

เช็คกิจกรรม »

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ในการเข้าร่วมกิจกรรมบางกิจกรรม จำเป็นต้องสมัครเข้าร่วมกิจกรรมก่อน เนื่องด้วยเป้าหมายตามโครงการ ข้อจำกัดของสถานที่ เป็นต้น

สมัคร »

คำร้องขอแก้กิจกรรม

ตามประกาศมหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบถ้วน หากไม่ครบตามประกาศจะต้องขอบำเพ็ญประโยชน์จนครบ

ยื่นคำร้อง »

สมัครสมาชิกชมรมนักศึกษา

นักศึกษาทุกคนชั้นปีที่ 1-3 ต้องเป็นสมาชิกชมรมใดชมรมหนึ่งตามความสมัครใจ และมีการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมสม่ำเสมอ

สมัคร »

facebook ซักถามข้อสงสัย

facebook page นี้ ให้บริการในเรื่องการประชาสัมพันธ์กิจกรรม และตอบข้อสักถามเกี่ยวกับงานของกองพัฒนานักศึกษา

FACEBOOK

การเข้าร่วมกิจกรรม

นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมหลักและกิจกรรมเสริมของมหาวิทยาลัยจนครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยต้องเข้าร่วมกิจกรรมหลักไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรมและมีชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่า 130 ชม. ส่วนกิจกรรมเลือกต้องเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 60 ชม.

การบันทึกชั่วโมงกิจกรรม

ทุกครั้งที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องนำบัตรนักศึกษา เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลทุกครั้ง และให้หมั่นตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเอง โดยการเช็คกิจกรรมนักศึกษา มีอยู่ 4 วิธี คือ เซ็นชื่อ เช็คด้วยบัตรนักศึกษา ด้วยบัตรกิจกรรม และด้วยวิธี Area Check

การเทียบชั่วโมงกิจกรรม กรณีพิเศษ

นักศึกษาที่มีผลงานการเป็นนักศึกษาดีเด่นของมหาวิทยาลัย หรือ ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย นานาชาติ หรือ เป็นคณะทำงานองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรม สามารถเทียบชั่วโมงพิเศษได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

กว่า 40 ปีที่มหาวิทยาลัยสร้างผู้ทรงคุณค่าออกสู่สังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตั้งอยู่บริเวณที่เป็นสวนบ้านแก้ว พระราชฐานส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินินาถในรัชกาลที่ 7 โดยพระองค์พระราชทานไห้กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดตั้งเป็นวิทยาลัยครูจันทบุรี ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานชื่อใหม่ไห้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ ทำให้วิทยาลัยรำไพพรรณีมีสถานะเป็น สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี ต่อมา ปี พ.ศ. 2547 ได้ยกสถานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

การดำเนินงาน

กิจกรรมก้าวไกล เต็มใจให้บริการ

มุ่งมั่นให้บริการ สรรสร้างด้วยกิจกรรม พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสู่สังคม

มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย จัดบริการและสวัสดิภาพที่เสริมประสิทธิภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิฒที่มีคุณภาพ สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เป็นที่พึงประสงค์และเป็นศักยภาพที่เข้มแข็งต่อสังคม

1. สนับสนุนและแนะนำการจัดกิจกรรมของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงและทางอ้อมต่อนักศึกษา และชุมชน

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีคุณธรรมประจำตน

3. จัดบริการและสวัสดิการที่เสริมความพร้อมในการศึกษาและทักษะชีวิต

4. มีส่วนสนับสนุนชุมชนในการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ ยั่งยืน

สถิติการใช้งาน

เริ่มนับ : August 27, 2019
IP ของคุณคือ : 44.192.254.173
ผู้เยี่ยมชม : 1,072,259 ครั้ง
Guest Online : 3 คน
Student Online : 0 คน
ออนไลน์สูงสุด 1,304 คน
เมื่อ October 09, 2019 17:17

ข้อมูลการติดต่อ

โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ
10188 - ผ่อนผันทหาร ประกันอุบัติเหตุ
10190,10194 - กยศ. หอพักนักศึกษา ทุนการศึกษา
10193 - นักกีฬา เรียน รด.
10192 - กิจกรรมนักศึกษา ซ่อมกิจกรรม
10191 - วินัยนักศึกษา คะแนนความประพฤติ
E-mail : affairs@rbru.ac.th