นัดหมายผ่อนผันทหาร
เอกสารที่ต้องเตรียม

คำชี้เแจง ให้คลิกทำเครื่องหมาย / ด้านหน้า เอกสาร ที่เตรียมเรียบร้อยแล้ว

1.
2.
จำนวน 2 ฉบับ
3.
จำนวน 2 ฉบับ
4.
จำนวน 2 ฉบับ
5.
จำนวน 2 ฉบับ
6.
จำนวน 2 ฉบับ
7.
จำนวน 1 ฉบับ
8.
จำนวน 1 ฉบับ
9.
10.
เช่น 2 ก.พ. 2543 รหัสคือ 02022543

ข้อควรทราบ

หมดเขตยื่นคำร้องขอผ่อนผันทหารแล้ว
สอบถามรายละเอียด 039-319111 ต่อ 10188

ยืนยัน