กิจกรรมที่เปิดลงทะเบียน
ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม กำหนดจัดกิจกรรม เปิดรับ เกณฑ์ผ่าน ประมาณ กำหนดเปิด-ปิด ประเภท
1. เปิดโลกชมรม ประจำปีการศึกษา 2567 25-26 มิ.ย. 2567 # 15:00-18:00 706 คน นับรวมชั่วโมง 2 ชม. 21-24 มิ.ย. 2567 # 10:00 เลือก