ชมรมนักศึกษา

องค์การนักศึกษา

สมัครแล้ว
37% Complete
74 คน
ยังเปิดรับ
63% Complete
126 คน
ประธานชมรม:
นายธนวินท์ อารีเพื่อน
ด้านกิจกรรม:
สร้างคุณธรรมและจริยธรรม
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

New Star

สมัครแล้ว
98% Complete
49 คน
ยังเปิดรับ
2% Complete
1 คน
ประธานชมรม:
นายพงศกร เยี่ยมรัมย์
ด้านกิจกรรม:
กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์(young Entrepreneurs)

สมัครแล้ว
65.74% Complete
71 คน
ยังเปิดรับ
34.26% Complete
37 คน
ประธานชมรม:
นางสาวสุทธิดา ดวงจันทร์
ด้านกิจกรรม:
วิชาการ
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

อมยิ้ม ปันรอยยิ้ม

สมัครแล้ว
100% Complete
160 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
ประธานชมรม:
นายฐณัชชา ประสมบุญ
ด้านกิจกรรม:
สร้างคุณธรรมและจริยธรรม
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

เกษตรอาสา

สมัครแล้ว
100% Complete
209 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
ประธานชมรม:
นายชัยยันต์ นองเนือง
ด้านกิจกรรม:
สร้างคุณธรรมและจริยธรรม
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

Save World Save Life

สมัครแล้ว
100% Complete
180 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
ประธานชมรม:
นายนิธิกร เจริญไว
ด้านกิจกรรม:
บำเพ็ญฯและรักษาสิ่งแวดล้อม
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

ลูกแม่ไท้อาสาพัฒนา

สมัครแล้ว
100% Complete
150 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
ประธานชมรม:
นางสาวธัญญพร คงบุญ
ด้านกิจกรรม:
บำเพ็ญฯและรักษาสิ่งแวดล้อม
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

Back packer

สมัครแล้ว
101.33% Complete
152 คน
ยังเปิดรับ
-1.33% Complete
-2 คน
ประธานชมรม:
นางสาวชนัญชิดา บุตระบุญมา
ด้านกิจกรรม:
สร้างคุณธรรมและจริยธรรม
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

สวัสดีกัมพูชา

สมัครแล้ว
105.08% Complete
62 คน
ยังเปิดรับ
-5.08% Complete
-3 คน
ประธานชมรม:
นางสาวชลิตวรรณ เลิศนา
ด้านกิจกรรม:
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

Food and health

สมัครแล้ว
100% Complete
150 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
ประธานชมรม:
นางสาววิภาวี นพกูลวงศ์
ด้านกิจกรรม:
กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

จิตอาสา

สมัครแล้ว
100% Complete
200 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
ประธานชมรม:
นางสาวณัฐชนิกา เยยะพันธ์
ด้านกิจกรรม:
สร้างคุณธรรมและจริยธรรม
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

คนรักษ์สิ่งแวดล้อม

สมัครแล้ว
100% Complete
100 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
ประธานชมรม:
นางสาวพรชิตา ปะนาโก
ด้านกิจกรรม:
สร้างคุณธรรมและจริยธรรม
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

GI Survey

สมัครแล้ว
69.23% Complete
45 คน
ยังเปิดรับ
30.77% Complete
20 คน
ประธานชมรม:
นายนฤพล ถึกเจริญ
ด้านกิจกรรม:
วิชาการ
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

Green Marketing

สมัครแล้ว
101.14% Complete
177 คน
ยังเปิดรับ
-1.14% Complete
-2 คน
ประธานชมรม:
นายคมเดช ทรัพย์บรรจง
ด้านกิจกรรม:
สร้างคุณธรรมและจริยธรรม
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

To be number one

สมัครแล้ว
77.97% Complete
46 คน
ยังเปิดรับ
22.03% Complete
13 คน
ประธานชมรม:
นายอภิสิทธิ์ คำพันธ์
ด้านกิจกรรม:
กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

ดาราศาสตร์ RBRU

สมัครแล้ว
100.59% Complete
171 คน
ยังเปิดรับ
-0.59% Complete
-1 คน
ประธานชมรม:
นายสุกฤษฎ์ เจริญวงศ์
ด้านกิจกรรม:
วิชาการ
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

คนรักกฎหมาย

สมัครแล้ว
100% Complete
70 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
ประธานชมรม:
นางสาววนาลี แก้วชา
ด้านกิจกรรม:
บำเพ็ญฯและรักษาสิ่งแวดล้อม
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

สหกิจศึกษา

สมัครแล้ว
73% Complete
73 คน
ยังเปิดรับ
27% Complete
27 คน
ประธานชมรม:
นางสาวธันยพร เดือนขาว
ด้านกิจกรรม:
วิชาการ
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

ศิลปศาสตร์ไทย

สมัครแล้ว
64.15% Complete
34 คน
ยังเปิดรับ
35.85% Complete
19 คน
ประธานชมรม:
นางสาวเยาวเรศ สมนึก
ด้านกิจกรรม:
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

ปันน้ำใจบัญชีพี่สู่น้อง

สมัครแล้ว
100% Complete
140 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
ประธานชมรม:
นายยุทธการ ผกาบุตร
ด้านกิจกรรม:
สร้างคุณธรรมและจริยธรรม
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

Music is my life

สมัครแล้ว
98.21% Complete
110 คน
ยังเปิดรับ
1.79% Complete
2 คน
ประธานชมรม:
นางสาวธัญจิรา โพธิสัตย์
ด้านกิจกรรม:
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

English Talent Club

สมัครแล้ว
98.75% Complete
158 คน
ยังเปิดรับ
1.25% Complete
2 คน
ประธานชมรม:
นายยุทธการ อำนาจประเสริฐ
ด้านกิจกรรม:
วิชาการ
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

RBRU Esports

สมัครแล้ว
100% Complete
96 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
ประธานชมรม:
นายชานนท์ จิตไพศาลโสภณ
ด้านกิจกรรม:
กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

Full Fame Camera

สมัครแล้ว
100% Complete
40 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
ประธานชมรม:
นายจิรศักดิ์ นักธรรม
ด้านกิจกรรม:
บำเพ็ญฯและรักษาสิ่งแวดล้อม
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

รักที่จะ Law

สมัครแล้ว
98.74% Complete
157 คน
ยังเปิดรับ
1.26% Complete
2 คน
ประธานชมรม:
นายเทวราช หิมเวช
ด้านกิจกรรม:
วิชาการ
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

อิ่มบุญ อุ่นรัก

สมัครแล้ว
100% Complete
160 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
ประธานชมรม:
นางสาวกนกกร สิงห์อยู่
ด้านกิจกรรม:
บำเพ็ญฯและรักษาสิ่งแวดล้อม
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

เยาวชนสร้างชาติ NBI-Youth

สมัครแล้ว
100% Complete
116 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
ประธานชมรม:
นางสาวนันทวัน พึ่งอยู่
ด้านกิจกรรม:
สร้างคุณธรรมและจริยธรรม
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

ภาษาและวัฒนธรรมจีน

สมัครแล้ว
100% Complete
109 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
ประธานชมรม:
นางสาวภนันธร ทองบัณฑิต
ด้านกิจกรรม:
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

Aerobics dance

สมัครแล้ว
29.63% Complete
32 คน
ยังเปิดรับ
70.37% Complete
76 คน
ประธานชมรม:
นางสาวพัชชา สุวรรณัง
ด้านกิจกรรม:
กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

ไปด้วยกัน ปันน้ำใจ เพื่อสังคม

สมัครแล้ว
100% Complete
160 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
ประธานชมรม:
นางสาวพิมพ์อารยา หิรัญเจริญ
ด้านกิจกรรม:
บำเพ็ญฯและรักษาสิ่งแวดล้อม
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

บาสเกตบอล

สมัครแล้ว
96.36% Complete
106 คน
ยังเปิดรับ
3.64% Complete
4 คน
ประธานชมรม:
นายยุทธพิชัย รัตนะสัจจาวงศ์
ด้านกิจกรรม:
กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

ดนตรีไทย

สมัครแล้ว
53.49% Complete
23 คน
ยังเปิดรับ
46.51% Complete
20 คน
ประธานชมรม:
นายภารวี ต้นกล
ด้านกิจกรรม:
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

ศิลปะและความบันเทิง

สมัครแล้ว
96.55% Complete
140 คน
ยังเปิดรับ
3.45% Complete
5 คน
ประธานชมรม:
นายสุกฤษฎิ์ วิจิตรสมบัติ
ด้านกิจกรรม:
บำเพ็ญฯและรักษาสิ่งแวดล้อม
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

นักศึกษาวิชาทหาร

สมัครแล้ว
80.5% Complete
128 คน
ยังเปิดรับ
19.5% Complete
31 คน
ประธานชมรม:
นายปรีชา ทะสะ
ด้านกิจกรรม:
บำเพ็ญฯและรักษาสิ่งแวดล้อม
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

Econ Green

สมัครแล้ว
100% Complete
86 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
ประธานชมรม:
นายวานิช โพธิสิทธิ์
ด้านกิจกรรม:
บำเพ็ญฯและรักษาสิ่งแวดล้อม
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

สมัครแล้ว
76.06% Complete
162 คน
ยังเปิดรับ
23.94% Complete
51 คน
ประธานชมรม:
นางสาวจาฏพัจน์ รอดหมวน
ด้านกิจกรรม:
วิชาการ
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

GEN A จิตอาสาเปลี่ยนแปลงชุมชน

สมัครแล้ว
90% Complete
180 คน
ยังเปิดรับ
10% Complete
20 คน
ประธานชมรม:
นายนริศ ผาดสุวรรณ
ด้านกิจกรรม:
บำเพ็ญฯและรักษาสิ่งแวดล้อม
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

เทคโนร่วมใจ

สมัครแล้ว
100% Complete
160 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
ประธานชมรม:
นางสาวเพ็ญพิชชา พิพัฒน์ชัยกิจ
ด้านกิจกรรม:
บำเพ็ญฯและรักษาสิ่งแวดล้อม
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

การจัดการสัมพันธ์

สมัครแล้ว
100% Complete
98 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
ประธานชมรม:
นางสาวชญาดา พงศ์สมบัติสิริ
ด้านกิจกรรม:
บำเพ็ญฯและรักษาสิ่งแวดล้อม
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

Fine Art

สมัครแล้ว
95.71% Complete
67 คน
ยังเปิดรับ
4.29% Complete
3 คน
ประธานชมรม:
นายชลวัฒน์ จันทีนอก
ด้านกิจกรรม:
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

Green Politics

สมัครแล้ว
100% Complete
220 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
ประธานชมรม:
นายฐศมณ บวรกิจมณี
ด้านกิจกรรม:
บำเพ็ญฯและรักษาสิ่งแวดล้อม
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

Green Life (ชีวิตสีเขียว)

สมัครแล้ว
100% Complete
100 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
ประธานชมรม:
นายชินดนัย พรรษา
ด้านกิจกรรม:
บำเพ็ญฯและรักษาสิ่งแวดล้อม
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)

ฟุตบอลและฟุตซอล

สมัครแล้ว
100% Complete
193 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
ประธานชมรม:
นายนิมิต อ้อมแก้ว
ด้านกิจกรรม:
กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
กำหนดรับ:
วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2564
(ts:8:00-tf:23:00)