สรุปเหรียญรางวัล

การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย "สวนบ้านแก้วเกมส์" ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2566 จัดการแข่งขันจำนวน 12 ชนิดกีฬา โดยคณะที่มีเหรียญทองมากที่สุดถือเป็นผู้ได้รับถ้วยกีฬารวม ทั้งนี้หากเหรียญทองมีจำนวนเท่ากัน ให้พิจาณาเหรียญเงิน เหรียญทองแดงตามลำดับไป

Print

อันดับ สี คณะวิชา รวม
1 ครุศาสตร์ 18 8 5 31
2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 10 10 32
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 9 15 32
4 วิทยาการจัดการ 6 8 14 28
5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 7 7 18
6 เทคโนโลยีการเกษตร 3 4 8 15
7 นิเทศศาสตร์ 2 5 8 15
8 พยาบาลศาสตร์ 1 4 4 9
9 นิติศาสตร์ 0 1 0 1
10 วิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ 0 0 3 3
# รวมทั้งหมด 54 56 74 184

ตารางและผลการแข่งขันกีฬา

ทุกการแข่งขันต้องมีการวางแผน กำลังใจจากกองเชียร์ก็สำคัญ เราจึงพร้อมที่จะอัพเดตผลการแข่งขันและตารางแข่งขันให้เร็วที่สุด

คู่ที่ วันที่ เวลา สาย รอบแข่งขัน ระหว่าง ผล สถานะ สนามแข่งขัน
1 10/02/67 13:00 A รอบแรก ครุศาสตร์ (A1) ชนะ (A2) นิเทศศาสตร์ 6:0 จบการแข่งขัน  สนามศักดิเดชน์
2 10/02/67 14:30 B รอบแรก วิทยาการจัดการ (B1) ชนะ (B2) วิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ 3:0 จบการแข่งขัน  สนามศักดิเดชน์
3 11/02/67 13:00 C รอบแรก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (C1) ชนะ (C2) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10:0 จบการแข่งขัน  สนามศักดิเดชน์
4 11/02/67 14:30 A รอบแรก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (A3) แพ้ (A2) นิเทศศาสตร์ 0:2 จบการแข่งขัน  สนามศักดิเดชน์
5 12/02/67 13:00 B รอบแรก เทคโนโลยีการเกษตร (B3) ชนะ (B2) วิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ 6:0 จบการแข่งขัน  สนามศักดิเดชน์
6 13/02/67 13:00 C รอบแรก นิติศาสตร์ (C3) แพ้ (C2) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3:7 จบการแข่งขัน  สนามศักดิเดชน์
7 13/02/67 14:30 A รอบแรก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (A3) แพ้ (A1) ครุศาสตร์ 0:7 จบการแข่งขัน  สนามศักดิเดชน์
8 14/02/67 13:00 B รอบแรก เทคโนโลยีการเกษตร (B3) แพ้ (B1) วิทยาการจัดการ 0:4 จบการแข่งขัน  สนามศักดิเดชน์
9 14/02/67 14:30 C รอบแรก นิติศาสตร์ (C3) แพ้ (C1) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1:9 จบการแข่งขัน  สนามศักดิเดชน์
10 15/02/67 13:00 - รอบรองฯ ครุศาสตร์ (A1) ชนะ (C1) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5:4 จบการแข่งขัน  สนามศักดิเดชน์
11 15/02/67 14:30 - รอบรองฯ นิเทศศาสตร์ (A2) แพ้ (B1) วิทยาการจัดการ 0:2 จบการแข่งขัน  สนามศักดิเดชน์
12 16/02/67 9:00 - ชิงฯที่ 3 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (C1) ชนะ (A2) นิเทศศาสตร์ 5:0 จบการแข่งขัน  สนามศักดิเดชน์
13 16/02/67 13:00 - ชิงชนะเลิศ ครุศาสตร์ (A1) ชนะ (B1) วิทยาการจัดการ 3:0 จบการแข่งขัน  สนามศักดิเดชน์

เช็คด้วยบัตรกิจกรรม

เมื่อเข้าร่วมกิจกรรม จะแจกบัตรกิจกรรมให้ ซึ่งจะต้องเช็คชื่อตามขั้นตอน รวมทั้งภายในระยะเวลาตามบัตรเท่านั้น

เช็คกิจกรรม »

เช็คด้วย Area Check

ในบางกิจกรรมจะเปิดให้เช็คชื่อด้วยตนเองผ่าน Smartphone Tablet เมื่ออยู่ในรัศมีการจัดงานที่กำหนด จะมีกิจกรรมให้เลือกเช็ค

เช็คกิจกรรม »

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ในการเข้าร่วมกิจกรรมบางกิจกรรม จำเป็นต้องสมัครเข้าร่วมกิจกรรมก่อน เนื่องด้วยเป้าหมายตามโครงการ ข้อจำกัดของสถานที่ เป็นต้น

สมัคร »

คำร้องขอแก้กิจกรรม

ตามประกาศมหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบถ้วน หากไม่ครบตามประกาศจะต้องขอบำเพ็ญประโยชน์จนครบ

ยื่นคำร้อง »

สมัครสมาชิกชมรมนักศึกษา

นักศึกษาทุกคนชั้นปีที่ 1-3 ต้องเป็นสมาชิกชมรมใดชมรมหนึ่งตามความสมัครใจ และมีการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมสม่ำเสมอ

สมัคร »

facebook ซักถามข้อสงสัย

facebook page นี้ ให้บริการในเรื่องการประชาสัมพันธ์กิจกรรม และตอบข้อสักถามเกี่ยวกับงานของกองพัฒนานักศึกษา

FACEBOOK

การเข้าร่วมกิจกรรม

นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมหลักและกิจกรรมเสริมของมหาวิทยาลัยจนครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยต้องเข้าร่วมกิจกรรมหลักไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรมและมีชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่า 130 ชม. ส่วนกิจกรรมเลือกต้องเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 60 ชม.

การบันทึกชั่วโมงกิจกรรม

ทุกครั้งที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องนำบัตรนักศึกษา เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลทุกครั้ง และให้หมั่นตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเอง โดยการเช็คกิจกรรมนักศึกษา มีอยู่ 4 วิธี คือ เซ็นชื่อ เช็คด้วยบัตรนักศึกษา ด้วยบัตรกิจกรรม และด้วยวิธี Area Check

การเทียบชั่วโมงกิจกรรม กรณีพิเศษ

นักศึกษาที่มีผลงานการเป็นนักศึกษาดีเด่นของมหาวิทยาลัย หรือ ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย นานาชาติ หรือ เป็นคณะทำงานองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรม สามารถเทียบชั่วโมงพิเศษได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

กว่า 40 ปีที่มหาวิทยาลัยสร้างผู้ทรงคุณค่าออกสู่สังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตั้งอยู่บริเวณที่เป็นสวนบ้านแก้ว พระราชฐานส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินินาถในรัชกาลที่ 7 โดยพระองค์พระราชทานไห้กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดตั้งเป็นวิทยาลัยครูจันทบุรี ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานชื่อใหม่ไห้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ ทำให้วิทยาลัยรำไพพรรณีมีสถานะเป็น สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี ต่อมา ปี พ.ศ. 2547 ได้ยกสถานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

การดำเนินงาน

กิจกรรมก้าวไกล เต็มใจให้บริการ

มุ่งมั่นให้บริการ สรรสร้างด้วยกิจกรรม พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสู่สังคม

มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย จัดบริการและสวัสดิภาพที่เสริมประสิทธิภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิฒที่มีคุณภาพ สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เป็นที่พึงประสงค์และเป็นศักยภาพที่เข้มแข็งต่อสังคม

1. สนับสนุนและแนะนำการจัดกิจกรรมของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงและทางอ้อมต่อนักศึกษา และชุมชน

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีคุณธรรมประจำตน

3. จัดบริการและสวัสดิการที่เสริมความพร้อมในการศึกษาและทักษะชีวิต

4. มีส่วนสนับสนุนชุมชนในการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ ยั่งยืน

สถิติการใช้งาน

เริ่มนับ : August 27, 2019
IP ของคุณคือ : 3.92.91.54
ผู้เยี่ยมชม : 1,473,696 ครั้ง
Guest Online : 3 คน
Student Online : 12 คน
ออนไลน์สูงสุด 1,304 คน
เมื่อ October 09, 2019 17:17

ข้อมูลการติดต่อ

โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ
10188 - ผ่อนผันทหาร ประกันอุบัติเหตุ
10190,10194 - กยศ. หอพักนักศึกษา ทุนการศึกษา
10193 - นักกีฬา เรียน รด.
10192 - กิจกรรมนักศึกษา ซ่อมกิจกรรม
10191 - วินัยนักศึกษา คะแนนความประพฤติ
E-mail : affairs@rbru.ac.th