เช็คด้วยบัตรกิจกรรม

เมื่อเข้าร่วมกิจกรรม จะแจกบัตรกิจกรรมให้ ซึ่งจะต้องเช็คชื่อตามขั้นตอน รวมทั้งภายในระยะเวลาตามบัตรเท่านั้น

เช็คกิจกรรม »

เช็คด้วย Area Check

ในบางกิจกรรมจะเปิดให้เช็คชื่อด้วยตนเองผ่าน Smartphone Tablet เมื่ออยู่ในรัศมีการจัดงานที่กำหนด จะมีกิจกรรมให้เลือกเช็ค

เช็คกิจกรรม »

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ในการเข้าร่วมกิจกรรมบางกิจกรรม จำเป็นต้องสมัครเข้าร่วมกิจกรรมก่อน เนื่องด้วยเป้าหมายตามโครงการ ข้อจำกัดของสถานที่ เป็นต้น

สมัคร »

คำร้องขอแก้กิจกรรม

ตามประกาศมหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบถ้วน หากไม่ครบตามประกาศจะต้องขอบำเพ็ญประโยชน์จนครบ

ยื่นคำร้อง »

สมัครสมาชิกชมรมนักศึกษา

นักศึกษาทุกคนชั้นปีที่ 1-3 ต้องเป็นสมาชิกชมรมใดชมรมหนึ่งตามความสมัครใจ และมีการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมสม่ำเสมอ

สมัคร »

facebook ซักถามข้อสงสัย

facebook page นี้ ให้บริการในเรื่องการประชาสัมพันธ์กิจกรรม และตอบข้อสักถามเกี่ยวกับงานของกองพัฒนานักศึกษา

FACEBOOK

การเข้าร่วมกิจกรรม

นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมหลักและกิจกรรมเสริมของมหาวิทยาลัยจนครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยต้องเข้าร่วมกิจกรรมหลักไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรมและมีชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่า 130 ชม. ส่วนกิจกรรมเลือกต้องเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 60 ชม.

การบันทึกชั่วโมงกิจกรรม

ทุกครั้งที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องนำบัตรนักศึกษา เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลทุกครั้ง และให้หมั่นตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเอง โดยการเช็คกิจกรรมนักศึกษา มีอยู่ 4 วิธี คือ เซ็นชื่อ เช็คด้วยบัตรนักศึกษา ด้วยบัตรกิจกรรม และด้วยวิธี Area Check

การเทียบชั่วโมงกิจกรรม กรณีพิเศษ

นักศึกษาที่มีผลงานการเป็นนักศึกษาดีเด่นของมหาวิทยาลัย หรือ ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย นานาชาติ หรือ เป็นคณะทำงานองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรม สามารถเทียบชั่วโมงพิเศษได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

กว่า 40 ปีที่มหาวิทยาลัยสร้างผู้ทรงคุณค่าออกสู่สังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตั้งอยู่บริเวณที่เป็นสวนบ้านแก้ว พระราชฐานส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินินาถในรัชกาลที่ 7 โดยพระองค์พระราชทานไห้กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดตั้งเป็นวิทยาลัยครูจันทบุรี ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานชื่อใหม่ไห้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ ทำให้วิทยาลัยรำไพพรรณีมีสถานะเป็น สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี ต่อมา ปี พ.ศ. 2547 ได้ยกสถานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

การดำเนินงาน

กิจกรรมก้าวไกล เต็มใจให้บริการ

มุ่งมั่นให้บริการ สรรสร้างด้วยกิจกรรม พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสู่สังคม

มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย จัดบริการและสวัสดิภาพที่เสริมประสิทธิภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิฒที่มีคุณภาพ สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เป็นที่พึงประสงค์และเป็นศักยภาพที่เข้มแข็งต่อสังคม

1. สนับสนุนและแนะนำการจัดกิจกรรมของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงและทางอ้อมต่อนักศึกษา และชุมชน

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีคุณธรรมประจำตน

3. จัดบริการและสวัสดิการที่เสริมความพร้อมในการศึกษาและทักษะชีวิต

4. มีส่วนสนับสนุนชุมชนในการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ ยั่งยืน

สถิติการใช้งาน

เริ่มนับ : August 27, 2019
IP ของคุณคือ : 44.197.101.251
ผู้เยี่ยมชม : 1,112,728 ครั้ง
Guest Online : 7 คน
Student Online : 5 คน
ออนไลน์สูงสุด 1,304 คน
เมื่อ October 09, 2019 17:17

ข้อมูลการติดต่อ

โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ
10188 - ผ่อนผันทหาร ประกันอุบัติเหตุ
10190,10194 - กยศ. หอพักนักศึกษา ทุนการศึกษา
10193 - นักกีฬา เรียน รด.
10192 - กิจกรรมนักศึกษา ซ่อมกิจกรรม
10191 - วินัยนักศึกษา คะแนนความประพฤติ
E-mail : affairs@rbru.ac.th