กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา
StuA 101-103 แบบฟอร์มโครงการจัดกิจกรรมของนักศึกษา สำหรับสภานักศึกษา/อนศ./สโมสร/ชมรม (เงินกิจกรรมนักศึกษา)
StuA 201 แบบฟอร์มโครงการขอจัดกิจกรรมนักศึกษา
StuA 202 แบบฟอร์มขออนุญาตจัดกิจกรรมนักศึกษา ประเภทกิจกรรมบังคับ กิจกรรมเลือก
StuA 203 แบบฟอร์มขออนุญาตจัดกิจกรรมนักศึกษา ประเภทกิจกรรมบังคับคณะ
StuA 302 แบบคำร้องขอให้บันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงระบบกิจกรรม ของกิจกรรมบังคับ กิจกรรมเสริม
StuA 303 แบบคำร้องขอให้บันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงระบบกิจกรรม ของกิจกรรมบังคับคณะ
StuA 401 แบบคำร้องขอความอนุเคราะห์เทียบค่าชั่วโมงกิจกรรม
StuA 402 แบบคำร้องขอความอนุเคราะห์เทียบโอนกิจกรรม
StuA 501 แบบคำร้องขอใบรับรองกิจกรรมนักศึกษา (Activity Transcript)
StuA 601 แบบยื่นคำร้องขอจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และซ่อมเสริมกิจกรรม
StuA 602 รายงานผลการบำเพ็ญประโยชน์ สำหรับผู้ปฏิบัติงานคนเดียว
StuA 603 รายงานผลการบำเพ็ญประโยชน์ สำหรับผู้ปฏิบัติงานแบบกลุ่ม
StuA 701-705 ฟอร์มขอจัดตั้งและต่ออายุชมรม
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
บันทึกข้อความเปล่า
บริหาร 01 แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา
บริหาร 02 แบบฟอร์มการขอใช้ทรัพยากร กองพัฒนานักศึกษา
บริหาร 03 แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพา นศ.ไปศึกษานอกสถานศึกษา
กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา
วินัย 01 แบบคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
วินัย 02 แบบรายงานการปฏิบัติกิจกรรมซ่อมเสริมหรือบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อปรับเพิ่มคะแนนความประพฤติ

การดำเนินงาน

กิจกรรมก้าวไกล เต็มใจให้บริการ

มุ่งมั่นให้บริการ สรรสร้างด้วยกิจกรรม พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสู่สังคม

มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย จัดบริการและสวัสดิภาพที่เสริมประสิทธิภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิฒที่มีคุณภาพ สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เป็นที่พึงประสงค์และเป็นศักยภาพที่เข้มแข็งต่อสังคม

1. สนับสนุนและแนะนำการจัดกิจกรรมของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงและทางอ้อมต่อนักศึกษา และชุมชน

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีคุณธรรมประจำตน

3. จัดบริการและสวัสดิการที่เสริมความพร้อมในการศึกษาและทักษะชีวิต

4. มีส่วนสนับสนุนชุมชนในการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ ยั่งยืน

สถิติการใช้งาน

เริ่มนับ : August 27, 2019
IP ของคุณคือ : 44.223.39.67
ผู้เยี่ยมชม : 1,214,798 ครั้ง
Guest Online : 2 คน
Student Online : 0 คน
ออนไลน์สูงสุด 1,304 คน
เมื่อ October 09, 2019 17:17

ข้อมูลการติดต่อ

โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ
10188 - ผ่อนผันทหาร ประกันอุบัติเหตุ
10190,10194 - กยศ. หอพักนักศึกษา ทุนการศึกษา
10193 - นักกีฬา เรียน รด.
10192 - กิจกรรมนักศึกษา ซ่อมกิจกรรม
10191 - วินัยนักศึกษา คะแนนความประพฤติ
E-mail : affairs@rbru.ac.th