ผศ.ดร.เอกชัย กิจเกษาเจริญ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

กฤษณะพงศ์ สุวรรณโชติ

รักษาการผู้อำนวยการ
กองพัฒนานักศึกษา

ศุภลักษณ์ ร่วมจิตร

หัวหน้ากลุ่มงาน
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

จินตนา พิมลภาพ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

อรรถพล บัวทอง

เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ศิวาดล วิริยะ

หัวหน้ากลุ่มงาน
กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา

อัมรา อินพึ่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา

อังคาร คำจันทร์

หัวหน้ากลุ่มงาน
กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา

จิรพงษ์ พุทธเสน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา

อภิวัฒน์ รุจิวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา

ศศิวิมล มิ่งมีชัย

หัวหน้ากลุ่มงาน
กลุ่มงานบริการและสวัสดิการ

พรพรรณ คลองคต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานบริการและสวัสดิการ

ฐิติพร ด้วงทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานบริการและสวัสดิการ

จิรพงษ์ พุทธเสน

หัวหน้ากลุ่มงาน
กลุ่มงานกีฬาและนันทนาการ

ธาดา ศรีพรหม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานกีฬาและนันทนาการ

อาจารย์นิศากร หวลจิตร์

อาจารย์แนะแนว
ประจำกองพัฒนานักศึกษา

การดำเนินงาน

กิจกรรมก้าวไกล เต็มใจให้บริการ

มุ่งมั่นให้บริการ สรรสร้างด้วยกิจกรรม พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสู่สังคม

มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย จัดบริการและสวัสดิภาพที่เสริมประสิทธิภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิฒที่มีคุณภาพ สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เป็นที่พึงประสงค์และเป็นศักยภาพที่เข้มแข็งต่อสังคม

1. สนับสนุนและแนะนำการจัดกิจกรรมของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงและทางอ้อมต่อนักศึกษา และชุมชน

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีคุณธรรมประจำตน

3. จัดบริการและสวัสดิการที่เสริมความพร้อมในการศึกษาและทักษะชีวิต

4. มีส่วนสนับสนุนชุมชนในการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ ยั่งยืน

สถิติการใช้งาน

เริ่มนับ : August 27, 2019
IP ของคุณคือ : 3.238.235.248
ผู้เยี่ยมชม : 1,207,659 ครั้ง
Guest Online : 3 คน
Student Online : 3 คน
ออนไลน์สูงสุด 1,304 คน
เมื่อ October 09, 2019 17:17

ข้อมูลการติดต่อ

โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ
10188 - ผ่อนผันทหาร ประกันอุบัติเหตุ
10190,10194 - กยศ. หอพักนักศึกษา ทุนการศึกษา
10193 - นักกีฬา เรียน รด.
10192 - กิจกรรมนักศึกษา ซ่อมกิจกรรม
10191 - วินัยนักศึกษา คะแนนความประพฤติ
E-mail : affairs@rbru.ac.th