สิ่งที่นักศึกษาควรทราบ
แนะนำ หนังสือบ้านของเรา เล่มที่ 22 ประจำปี 2563
แนะนำ วีดีโอ 8 เรื่องเกี่ยวกับกองพัฒนานักศึกษาที่นักศึกษาควรรู้
แนะนำ สรุป การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (อย่างย่อ)
แนะนำ สรุป การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (ภาพนำเสนอ)
แนะนำ วิธีการเช็คชื่อแบบบัตรกิจกรรม และ แบบ Area Check
แนะนำ คู่มือ การเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม ตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม ฯลฯ
แนะนำ การยื่นคำร้องขอกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
แนะนำ การเป็นนักกีฬาและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
แนะนำ ทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่อง และ ไม่ต่อเนื่อง
แนะนำ การแต่งกายนักศึกษา คะแนนความประพฤติ และ การขับขี่
แนะนำ ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2562
แนะนำ ประกาศฯ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและออกใบรับรองกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
แนะนำ องค์การนักศึกษา และแนะนำอาคาร ห้องเรียน
แนะนำ การประเมินทักษะพื้นฐาน ที่จําเป็นด้านภาษาอังกฤษ
แนะนำ การอัพโหลดรูปนักศึกษา / ระบบคำร้องออนไลน์ / เกณฑ์การพ้นสภาพนักศึกษา
แนะนำ คู่มือการลงทะเบียนเรียน
ขั้นตอนสมัครสมาชิกชมรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2567
แนะนำ แผนที่อาคารเรียนในมหาวิทยาลัย
แนะนำ ระบบสารสนเทศ และ การใช้บริการห้องสมุด
แนะนำ การให้บริการหอสมุดกลาง
แนะนำ ลงทะเบียนขอใช้อีเมล์มหาวิทยาลัย
แนะนำ ลงทะเบียนอุปกรณ์ไร้สายออนไลน์ WIFI RBRU

การดำเนินงาน

กิจกรรมก้าวไกล เต็มใจให้บริการ

มุ่งมั่นให้บริการ สรรสร้างด้วยกิจกรรม พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสู่สังคม

มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย จัดบริการและสวัสดิภาพที่เสริมประสิทธิภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิฒที่มีคุณภาพ สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เป็นที่พึงประสงค์และเป็นศักยภาพที่เข้มแข็งต่อสังคม

1. สนับสนุนและแนะนำการจัดกิจกรรมของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงและทางอ้อมต่อนักศึกษา และชุมชน

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีคุณธรรมประจำตน

3. จัดบริการและสวัสดิการที่เสริมความพร้อมในการศึกษาและทักษะชีวิต

4. มีส่วนสนับสนุนชุมชนในการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ ยั่งยืน

สถิติการใช้งาน

เริ่มนับ : August 27, 2019
IP ของคุณคือ : 3.92.91.54
ผู้เยี่ยมชม : 1,473,724 ครั้ง
Guest Online : 5 คน
Student Online : 9 คน
ออนไลน์สูงสุด 1,304 คน
เมื่อ October 09, 2019 17:17

ข้อมูลการติดต่อ

โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ
10188 - ผ่อนผันทหาร ประกันอุบัติเหตุ
10190,10194 - กยศ. หอพักนักศึกษา ทุนการศึกษา
10193 - นักกีฬา เรียน รด.
10192 - กิจกรรมนักศึกษา ซ่อมกิจกรรม
10191 - วินัยนักศึกษา คะแนนความประพฤติ
E-mail : affairs@rbru.ac.th