ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
พ.ศ. 2566 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษา ภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 ประกาศฯ กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 แก้ไขฉบับที่ 1
พ.ศ. 2565 ประกาศฯ กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
พ.ศ. 2562 ประกาศฯ เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการจัดโครงการ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
พ.ศ. 2562 ประกาศฯ กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
พ.ศ. 2562 ประกาศฯ กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
พ.ศ. 2562 ระเบียบ ฯ ว่าด้วย การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และการจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
พ.ศ. 2562 ระเบียบ ฯ ว่าด้วย การเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
พ.ศ. 2562 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 ระเบียบ ฯ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 ประกาศฯ เรื่อง การบริหารกิจกรรมชมรมนักศึกษา
พ.ศ. 2558 ระเบียบ ฯ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนการจัดกิจกรรมวิชาการและการจ่ายเงินรางวัลสนับสนุน พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557 ประกาศฯ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและออกใบรับรองกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556 ระเบียบ ฯ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555 ประกาศฯ เรื่อง การสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์เข้า-ออกมหาวิทยาลัยและภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2550 ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษากระทำผิดกรณีต่างๆ พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549 ระเบียบฯ ว่าด้วย การพานักศึกษาไปศึกษานอกสถานศึกษา พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2549 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548 ระเบียบฯ ว่าด้วย การลงโทษนักศึกษา พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2548 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548

การดำเนินงาน

กิจกรรมก้าวไกล เต็มใจให้บริการ

มุ่งมั่นให้บริการ สรรสร้างด้วยกิจกรรม พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสู่สังคม

มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย จัดบริการและสวัสดิภาพที่เสริมประสิทธิภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิฒที่มีคุณภาพ สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เป็นที่พึงประสงค์และเป็นศักยภาพที่เข้มแข็งต่อสังคม

1. สนับสนุนและแนะนำการจัดกิจกรรมของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงและทางอ้อมต่อนักศึกษา และชุมชน

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีคุณธรรมประจำตน

3. จัดบริการและสวัสดิการที่เสริมความพร้อมในการศึกษาและทักษะชีวิต

4. มีส่วนสนับสนุนชุมชนในการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ ยั่งยืน

สถิติการใช้งาน

เริ่มนับ : August 27, 2019
IP ของคุณคือ : 3.92.91.54
ผู้เยี่ยมชม : 1,473,726 ครั้ง
Guest Online : 5 คน
Student Online : 10 คน
ออนไลน์สูงสุด 1,304 คน
เมื่อ October 09, 2019 17:17

ข้อมูลการติดต่อ

โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ
10188 - ผ่อนผันทหาร ประกันอุบัติเหตุ
10190,10194 - กยศ. หอพักนักศึกษา ทุนการศึกษา
10193 - นักกีฬา เรียน รด.
10192 - กิจกรรมนักศึกษา ซ่อมกิจกรรม
10191 - วินัยนักศึกษา คะแนนความประพฤติ
E-mail : affairs@rbru.ac.th