ทุนการศึกษา
2565 ทุนรัฐบาลไต้หวัน ประจำปี 2566
2565 การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
2565 โครงการ "ลุ้นรับทุนการศึกษา 5,000 บาท"
2565 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัคร ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 17
2565 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา "AIS คนเก่งหัวใจแกร่ง" และ ทุนการศึกษา"สมาคมชาวจันทบุรี" ปี 2565
2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุน AIS คนเก่งหัวใจแกร่ง และทุนสมาคมชาวจันทบุรี ปี 2565
2565 ทุน AIS คนเก่งหัวใจแกร่ง
2565 ทุนการศึกษาสมาคมชาวจันทบุรี ปี 2565
2565 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
2565 รับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
2565 การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
2564 การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564
2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
2564 รับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
2564 ชำระค่าเทอมผ่านธนาคารกรุงศรี ลุ้นรับส่วนลดค่าเทอม 5,000 บาท
2564 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 16
2564 การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2564 การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
2563 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิพระพุทธบาลพลวง เพื่อสนับสนุนการศึกษาในวิชาชีพที่ขาดแคลน (พยาบาล)
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
2565 ประกาศผลการอนุมัติการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
2565 ดาวน์โหลดเอกสาร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
2565 ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง รับสมัครนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2565
2564 ดาวน์โหลดเอกสาร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
2564 ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง รับสมัครนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2564

การดำเนินงาน

กิจกรรมก้าวไกล เต็มใจให้บริการ

มุ่งมั่นให้บริการ สรรสร้างด้วยกิจกรรม พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสู่สังคม

มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย จัดบริการและสวัสดิภาพที่เสริมประสิทธิภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิฒที่มีคุณภาพ สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เป็นที่พึงประสงค์และเป็นศักยภาพที่เข้มแข็งต่อสังคม

1. สนับสนุนและแนะนำการจัดกิจกรรมของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงและทางอ้อมต่อนักศึกษา และชุมชน

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีคุณธรรมประจำตน

3. จัดบริการและสวัสดิการที่เสริมความพร้อมในการศึกษาและทักษะชีวิต

4. มีส่วนสนับสนุนชุมชนในการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ ยั่งยืน

สถิติการใช้งาน

เริ่มนับ : August 27, 2019
IP ของคุณคือ : 44.192.92.49
ผู้เยี่ยมชม : 936,634 ครั้ง
Guest Online : 7 คน
Student Online : 2 คน
ออนไลน์สูงสุด 1,304 คน
เมื่อ October 09, 2019 17:17

ข้อมูลการติดต่อ

โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ
10188 - ผ่อนผันทหาร ประกันอุบัติเหตุ
10190,10194 - กยศ. หอพักนักศึกษา ทุนการศึกษา
10193 - นักกีฬา เรียน รด.
10192 - กิจกรรมนักศึกษา ซ่อมกิจกรรม
10191 - วินัยนักศึกษา คะแนนความประพฤติ
E-mail : affairs@rbru.ac.th