ผู้ทำประกันอุบัติเหตุ ปี 2565
2565 รายชื่อ นศ. ทำประกันฯ ปี 4
2565 รายชื่อ นศ. ทำประกันฯ ปี 3
2565 รายชื่อ นศ. ทำประกันฯ ปี 2 และ ปี 2 (2 ปีต่อเนื่อง)
2565 รายชื่อ นศ. ทำประกันฯ ปี 1 และ ปี 1 (2 ปีต่อเนื่อง)
2565 กรมธรรม์ ปี 4 และ ปี 2 (2 ปีต่อเนื่อง) (รหัส 62,64)
2565 กรมธรรม์ ปี 3 และ ปี 1(2 ปีต่อเนื่อง) (รหัส 63,65)
2565 กรมธรรม์ ปี 2 (รหัส 64)
2565 กรมธรรม์ ปี 1 (รหัส 65)
ผู้ทำประกันอุบัติเหตุ ปี 2563
2563 รายชื่อ นศ.ทำประกันฯ ปี 4 (รหัส 60) 2563
2563 รายชื่อ นศ.ทำประกันฯ ปี 3 (รหัส 61) 2563
2563 รายชื่อ นศ.ทำประกันฯ ปี 2 และ ปี 2 (2 ปี ต่อเนื่อง)
2563 รายชื่อ นศ.ทำประกันฯ ปี 1 และ ปี 1 (2 ปีต่อเนื่อง)
2563 กรมธรรม์ ปี 4 และ ปี 2 (2 ปีต่อเนื่อง) 2563 (รหัส 60,62)
2563 กรมธรรม์ ปี 3 และ ปี 1 (2 ปี ต่อเนื่อง) 2563 (รหัส 61,63)
2563 กรมธรรม์ ปี 2 (รหัส 62)
2563 กรมธรรม์ ปี 1 (รหัส 63)
ผู้ทำประกันอุบัติเหตุ ปี 2566
2566 รายชื่อ นศ.ทำประกันฯ ปี 2566 (ปี 4 ) รหัส 63
2566 รายชื่อ นศ.ทำประกันฯ ปี 2566 (ปี 3, ปี 1ต่อเนื่อง)
2566 รายชื่อ นศ.ทำประกันฯ ปี 2566 (ปี 2) รหัส 65
2566 รายชื่อ นศ.ทำประกันฯ ปี 2566 (ปี 1) รหัส 66

การดำเนินงาน

กิจกรรมก้าวไกล เต็มใจให้บริการ

มุ่งมั่นให้บริการ สรรสร้างด้วยกิจกรรม พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสู่สังคม

มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย จัดบริการและสวัสดิภาพที่เสริมประสิทธิภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิฒที่มีคุณภาพ สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เป็นที่พึงประสงค์และเป็นศักยภาพที่เข้มแข็งต่อสังคม

1. สนับสนุนและแนะนำการจัดกิจกรรมของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงและทางอ้อมต่อนักศึกษา และชุมชน

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีคุณธรรมประจำตน

3. จัดบริการและสวัสดิการที่เสริมความพร้อมในการศึกษาและทักษะชีวิต

4. มีส่วนสนับสนุนชุมชนในการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ ยั่งยืน

สถิติการใช้งาน

เริ่มนับ : August 27, 2019
IP ของคุณคือ : 34.239.170.244
ผู้เยี่ยมชม : 1,379,165 ครั้ง
Guest Online : 9 คน
Student Online : 9 คน
ออนไลน์สูงสุด 1,304 คน
เมื่อ October 09, 2019 17:17

ข้อมูลการติดต่อ

โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ
10188 - ผ่อนผันทหาร ประกันอุบัติเหตุ
10190,10194 - กยศ. หอพักนักศึกษา ทุนการศึกษา
10193 - นักกีฬา เรียน รด.
10192 - กิจกรรมนักศึกษา ซ่อมกิจกรรม
10191 - วินัยนักศึกษา คะแนนความประพฤติ
E-mail : affairs@rbru.ac.th