ผู้ทำประกันอุบัติเหตุ ปี 2565
2565 รายชื่อ นศ. ทำประกันฯ ปี 4
2565 รายชื่อ นศ. ทำประกันฯ ปี 3
2565 รายชื่อ นศ. ทำประกันฯ ปี 2 และ ปี 2 (2 ปีต่อเนื่อง)
2565 รายชื่อ นศ. ทำประกันฯ ปี 1 และ ปี 1 (2 ปีต่อเนื่อง)
2565 กรมธรรม์ ปี 4 และ ปี 2 (2 ปีต่อเนื่อง) (รหัส 62,64)
2565 กรมธรรม์ ปี 3 และ ปี 1(2 ปีต่อเนื่อง) (รหัส 63,65)
2565 กรมธรรม์ ปี 2 (รหัส 64)
2565 กรมธรรม์ ปี 1 (รหัส 65)
ผู้ทำประกันอุบัติเหตุ ปี 2563
2563 รายชื่อ นศ.ทำประกันฯ ปี 4 (รหัส 60) 2563
2563 รายชื่อ นศ.ทำประกันฯ ปี 3 (รหัส 61) 2563
2563 รายชื่อ นศ.ทำประกันฯ ปี 2 และ ปี 2 (2 ปี ต่อเนื่อง)
2563 รายชื่อ นศ.ทำประกันฯ ปี 1 และ ปี 1 (2 ปีต่อเนื่อง)
2563 กรมธรรม์ ปี 4 และ ปี 2 (2 ปีต่อเนื่อง) 2563 (รหัส 60,62)
2563 กรมธรรม์ ปี 3 และ ปี 1 (2 ปี ต่อเนื่อง) 2563 (รหัส 61,63)
2563 กรมธรรม์ ปี 2 (รหัส 62)
2563 กรมธรรม์ ปี 1 (รหัส 63)

การดำเนินงาน

กิจกรรมก้าวไกล เต็มใจให้บริการ

มุ่งมั่นให้บริการ สรรสร้างด้วยกิจกรรม พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสู่สังคม

มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย จัดบริการและสวัสดิภาพที่เสริมประสิทธิภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิฒที่มีคุณภาพ สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เป็นที่พึงประสงค์และเป็นศักยภาพที่เข้มแข็งต่อสังคม

1. สนับสนุนและแนะนำการจัดกิจกรรมของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงและทางอ้อมต่อนักศึกษา และชุมชน

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีคุณธรรมประจำตน

3. จัดบริการและสวัสดิการที่เสริมความพร้อมในการศึกษาและทักษะชีวิต

4. มีส่วนสนับสนุนชุมชนในการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ ยั่งยืน

สถิติการใช้งาน

เริ่มนับ : August 27, 2019
IP ของคุณคือ : 34.238.189.240
ผู้เยี่ยมชม : 906,443 ครั้ง
Guest Online : 6 คน
Student Online : 1 คน
ออนไลน์สูงสุด 1,304 คน
เมื่อ October 09, 2019 17:17

ข้อมูลการติดต่อ

โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ
10188 - ผ่อนผันทหาร ประกันอุบัติเหตุ
10190,10194 - กยศ. หอพักนักศึกษา ทุนการศึกษา
10193 - นักกีฬา เรียน รด.
10192 - กิจกรรมนักศึกษา ซ่อมกิจกรรม
10191 - วินัยนักศึกษา คะแนนความประพฤติ
E-mail : affairs@rbru.ac.th